Het vermogen wordt momenteel aangehouden in liquide middelen op een bankrekening met een zo gunstig mogelijke renteopbrengst. Het vermogen kan geheel/gedeeltelijk aangehouden worden in vastrentende obligaties. Het is niet de bedoeling dat het vermogen wordt aangehouden in risicopapieren zoals aandelen. Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgesteld met samenstellingsverklaring.

Afhankelijk van de benodigde middelen voor de restauratie en het vermogen van de stichting, zal de stichting bijdragen uitkeren voor de restauratie. 

De kosten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit accountantskosten.  

In 2015 wordt enkel een donatie voor de restauratie van de kapel op het St. Janskerkhof, Laren voorzien. Er zijn geen fondsenwervende acties door de stichting voorgenomen.  

De Stichting staat open voor het ontvangen van donaties ten behoeve van haar doelstellingen daar onderhoud- en restauratiewerkzaamheden continue aan de orde zullen zijn.

Beloningsbeleid : De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.